Publicaties Innovatief Personeelsbeleid


Er zijn recent 3 publicaties uitgebracht met resultaten uit onderzoek naar Innovatief Personeelsbeleid. Hierin gaan we in op onder andere de vraag: kunnen organisaties kansen benutten en bedreigingen het hoofd bieden door het aangaan van samenwerkingsverbanden?

In het Fundatieproject Innovatief Personeelsbeleid is de centrale vraag van ICOON (“Komen kleine partijen door samenwerking tot innovatie?”) toegespitst op het personeelsbeleid van organisaties. Een van de vragen in het project is of organisaties kansen kunnen benutten en bedreigingen het hoofd kunnen bieden door het aangaan van samenwerkingsverbanden. In het paper "Personeelsbeleid, samenwerking en innovatie. Een analyse van het Arbeidsvraagpanel" worden de analyses besproken die betrekking hebben op een dwarsdoorsnede
van Nederlandse organisaties.

Op basis van een overzicht van de literatuur (Koster, Walden & Van de Goorbergh, 2016) bleek dat de term “innovatief personeelsbeleid” 3
verschillende betekenissen kan hebben, te weten:
1. Er is een vernieuwing/verbetering van het bestaande personeelsbeleid;
2. Het innovatievermogen van de organisatie is gerelateerd aan het gevoerde personeelsbeleid; of
3. Het gevoerde personeelsbeleid is een reactie op een innovatie.

In elk van deze benaderingen van innovatief personeelsbeleid wordt iets anders verstaan onder het begrip en zij dienen dan ook duidelijk van elkaar te onderscheiden worden. Daarnaast blijkt uit literatuuroverzicht dat de wetenschappelijke literatuur weinig oog heeft voor het
personeelsbeleid van kleinere organisaties en dat het aspect samenwerking in relatie tot personeelsbeleid grotendeels genegeerd is. Kortom, de vraag of kleine organisaties via samenwerking tot innovatie komen is op basis van het bestaande onderzoek niet te beantwoorden. Ter aanvulling is daarom eigen onderzoek verricht waarin samenwerking en innovatie verder zijn uitgewerkt (Koster, Korte, Van Alphen, Reenalda,
& Van de Goorbergh, 2016; Koster, Korte & Van de Goorbergh, 2016).

In het paper "Innovatie, ontwikkelingen en samenwerking. Een blik op het micro-MKB op basis van de Innovatief
Personeelsbeleid-vragenlijst
"
wordt ingegaan op de vraag of kleine en grote organisaties verschillen wat betreft hun innovativiteit, de mate waarin zij investeren in hun personeel, samenwerkingen aangaan op het gebied van personeel, enzovoorts.

Tot slot wordt in het paper Vragenlijst “Innovatief Personeelsbeleid”. Beschrijvende resultaten een beschrijving van de belangrijkste indicatoren uit de dataset gepresenteerd. De dataset “Innovatief Personeelsbeleid” is verzameld in het kader van het
fundatieproject waarin de relatie tussen samenwerking tussen organisaties en innovaties op personeelsgebied is onderzocht (Koster, Walden & Van de Goorbergh, 2016; Koster, Korte, Van Alphen, Reenalda & Van de Goorbergh, 2016; Koster, Korte & Van de Goorbergh, 2016).

Al het nieuws